Zadzwoń: (+48) 666 965 467 | Mail: info@phytocode.pl | Pobierz katalog

Regulamin

I. OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW

 1. Strona „www.phytocode.pl” zwana dalej „Sklepem internetowym Phytocode” – jest sklepem internetowym, którego właścicielem jest firma Dolina Róż Aneliya Taneva z siedzibą w Zakopanem; wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Zakopane, NIP: 736-170-82-21, REGON: 121492676, kapitał zakładowy 30 000 PLN (opłacony w całości).
 2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci www. Dostawy towarów zamawianych za pośrednictwem „Sklepu internetowego Phytocode” są realizowane tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Stroną dokonującą zakupów w „Sklepie internetowym Phytocode” mogą być: -osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane w dalszej części niniejszego regulaminu „Klientem”.
 3. Podane na stronach „Sklepu internetowego Phytocode” ceny obowiązujące w dniu złożenia zamówienia obowiązują od dnia złożenia zamówienia do dnia jego realizacji.
 4. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 5. „Sklep internetowy Phytocode” oferuje zakupy w trzech opcjach:a. opcja „Przelew bankowy”,
  b. opcja „Konto PayU”,
  c. opcja „odbiór własny,ad. a) Opcja „Przelew bankowy” polega na zakupie towarów w drodze uprzedniego wypełnienia formularza zatytułowanego „Szczegóły płatności” w „Sklepie internetowym Phytocode” oraz dokonania zapłaty za zamówione towary. Zapłaty można dokonać przelewem tradycyjnym. Podczas wypełniania formularza Klient podaje dane osobowe takie jak imię i nazwisko, adres, nr telefonu, adres e-mail. Klient również może zarejestrować się w sklepie. Wtedy do poprzednich danych osobowych musi jeszcze dopisać hasło.ad. b) Opcja „Konto PayU”Klient po dokonaniu wyboru towarów zostaje przekierowany do systemu PayU.pl, w którym dokonuje logowania/rejestracji i dokonuje płatności przelewem elektronicznym.

 

 1. Serwer „Sklepu internetowego Phytocode” wysyła automatycznie wiadomość e-mail do Klienta potwierdzającego zamówienie przy wybraniu opcji „Przelew bankowy”. Wiadomość ta będzie zawierać informację na temat wysokości i kosztów przesyłki oraz informacji konta bankowego „Sklepu internetowego Phytocode”, na jaki należy złożyć przelew.
 2. Klient ma 3 dni na zapłacenie za towar. Jeśli zapłata nie zostanie w tym czasie zrealizowana przez Klienta, zamówienie zostanie anulowane.
 3. Procedura realizacji złożonego zamówienia rozpoczyna się w momencie, gdy klient zapłaci za towar za pomocą przelewu tradycyjnego lub przelewem elektronicznym w systemie płatności elektronicznych PayU.pl.
 4. Jako datę zapłaty liczy się termin wpływu pieniędzy na konto „Sklepu internetowego Phytocode”. Zapłata musi się znaleźć na koncie „Sklepu Phytocode” nie później niż po 4 dniach od daty złożenia zamówienia. Po bezskutecznym upływie 4-dniowego terminu na zapłatę za towar zamówienie zostaje anulowane i nie będzie wiązać „Sklepu internetowego Phytocode”.
 5. Zamówiony towar jest dostarczany do Klienta w ciągu 7 dni roboczych od dnia spełnienia warunków zawartych w punkcie 9 niniejszego regulaminu. Termin dostawy zamówionego towaru może być dłuższy od terminu umówionego z Klientem, z przyczyn leżących po stronie przewoźnika, Poczty Polskiej lub kuriera, w każdym jednak przypadku nie będzie dłuższy niż 30 dni od dnia spełnienia przez Klienta warunków, o których mowa w pkt 10 niniejszego regulaminu.
 6. W przypadku złożenia lub potwierdzenia przez Klienta złożonego zamówienia w dzień wolny od pracy, bieg wyżej określonego terminu rozpoczyna się w najbliższym dniu roboczym.
 7. Termin otrzymania przesyłki jest uzależniony od wyboru przez Klienta przewoźnika. Poczta Polska dostarcza przesyłki w terminie ok. 2-3 dni roboczych, kurier zazwyczaj w ciągu 24-48 godzin.
 8. Klient zamawiający towar może wybrać przewoźnika spośród następujących: Poczta Polska, firma kurierska lub bezpłatna dostawa na terenie Zakopanego. Swój wybór zaznacza na formularzu zamówień na stronie www.phytocode.pl.
 9. Faktura VAT imienna lub na firmę będzie zawierać dane, które Klient poda podczas składania zamówienia i będzie dołączana do paczki.
 10. Przy zwrocie towaru przez Klienta oraz w przypadku reklamacji przy zwrocie towaru wystawiana jest faktura korygująca VAT.

II. ZWROTY
(prawo odstąpienia od umowy dotyczące wyłącznie Klientów będących konsumentami,
w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego)

 

 1. Zgodnie z ustawą z 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827) konsument ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od odebrania przesyłki, przez złożenie pisemnego oświadczenia ( bez podawania przyczyny). Zwrot towaru powinien nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia przez konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 2. Zgodnie z art. 221 Kodeksu cywilnego za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Zwrot jest możliwy wyłącznie w sytuacji, gdy towar nie został używany, uszkodzony lub zniszczony.
 4. Towar przedstawiany na stronach „Sklepu internetowego Phytocode” jako komplet, należy odesłać w całości.
 5. W celu usprawnienia realizacji procedury zwrotu towaru (realizacji uprawnienia, o którym mowa w pkt 1 ust. I niniejszego regulaminu) zaleca się, aby konsument wypełnił we właściwy sposób formularz zwrotu, znajdujący się na stronie www.phytocode.pl w dziale „Zwroty i reklamacje” i wysłał go na adres ul.Kamieniec 10a/23, 34-500 Zakopane. Niezależnie od powyższego konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w inny sposób, zgodny z Kodeksem Cywilnym.
 6. W oświadczeniu konsumenta o odstąpieniu od umowy, na podstawie uprawnienia opisanego w pkt 1 ust. I niniejszego regulaminu, należy podać:
  • Imię i nazwisko Klienta (konsumenta),
  • dokładny adres (ulica, numer domu, kod, miejscowość),
  • nazwę, numery, ilość, towarów, od których zakupu konsument odstępuje,
  • informacje na temat opakowania, stanu w jakim znajduje się towar,
  • wskazanie czy zwrot pieniędzy ma zostać dokonany przelewem, wraz z numerem konta konsumenta,
  • kopia dowodu zakupu
 7. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy przesłać na adres :

  ul.Kamieniec 10a m.23,
  34-500 Zakopane, Polska
 8. Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy Dział obsługi Klienta Sklepu Internetowego Phytocode skontaktuje się z Klientem (konsumentem) w celu omówienia szczegółów wysyłki.
 9. Właściciel „Sklepu Internetowego Phytocode gwarantuje Klientowi zwrot kwoty równej cenie towaru oraz kosztów jego dostarczenia. Pieniądze za zwrócony towar oraz koszt jego dostarczenia zostaną wysłane do Klienta w ciągu 5 dni poprzez Pocztę Polską lub przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta, w zależności od tego, jaką wersję wybierze Klient na formularzu zwrotu lub w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 10. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

III. REKLAMACJE
(dotyczą wyłącznie Klientów będących konsumentami, w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego)

Towar przed wysłaniem do Klienta podlega dokładnemu sprawdzeniu pod względem jakościowym.

 1. Reklamacje rozpatrywane będą na podstawie pisemnego oświadczenia klienta. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu do 5 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacji przez „Sklep internetowy Phytocode”.
 2. W przypadku uzasadnionej reklamacji, wadliwy towar zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania asortymentu), właściciel Sklepu internetowego Phytocode zwróci nabywcy równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne wskazane przez siebie i dostępne w sklepie towary do wyboru.
 3. Reklamacje zgłaszane w formie pisemnej należy przesłać pocztą na adres:

  ul.Kamieniec 10a m.23,
  34-500 Zakopane, Polska
 4. W pisemnym, podpisanym przez reklamującego, oświadczeniu należy podać:
  • imię i nazwisko,
  • dokładny adres (ulica, numer domu, kod, miejscowość),
  • nazwę, numery, ilość, towarów, które są reklamowane,
  • powód reklamacji wskazanie czy ewentualny zwrot pieniędzy ma zostać dokonany przelewem, wraz z numerem konta konsumenta,
  • kopia dowodu zakupu
 1. Dział Reklamacji maksymalnie w ciągu 5 dni od dnia otrzymania reklamacji rozpatrzy zasadność reklamacji. Informacja o przyjęciu lub odrzuceniu reklamacji zostanie przesłana Klientowi (będącemu konsumentem) na adres podany w formularzu reklamacyjnym. Jeśli reklamacja zostanie uznana pracownik Działu Reklamacji skontaktuje się Klientem w celu ustalenia terminu i trybu dostawy/ wymiany uszkodzonych elementów.
 2. Nie będą przyjmowane paczki wysłane do „Sklepu internetowego Phytocode” na jego koszt oraz za pobraniem.
 3. Wszelkie wątpliwości związane z reklamacjami można wyjaśniać pod adresem e-mail info@phytocode.pl lub pod numerem telefonu 666 965 467.

IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182) właściciel „Sklepu internetowego Phytocode” Aneliya Taneva informuje, że dane osobowe Klientów są przechowywane w zbiorze danych Dolina Róż Aneliya Taneva z siedzibą w Zakopanem przy ul. Kamieniec 10a lok. 23, 34-500 Zakopane.
 2. Dane osobowe będą zbierane i przetwarzane wyłącznie na potrzeby realizacji zamówień składanych przez Klienta w „Sklepie internetowym Phytocode”, a za zgodą Klienta również w celu realizacji statutowej działalności gospodarczej Dolina Róż Aneliya Taneva , prowadzenia akcji promocyjnych i reklamowych, z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych określonych w przepisach o ochronie danych osobowych oraz działalności marketingowej.
 3. Każdy Klient ma prawo wglądu do swoich danych, poprawienia, żądania zaprzestania przetwarzania oraz usunięcia danych oraz ma prawo sprzeciwu, który należy zgłosić do siedziby Dolina Róż Aneliya Taneva.
 4. Dolina Róż Aneliya Taneva zapewnia, że wszystkie informacje i dane przekazywane przez Klienta za pomocą strony internetowej www.phytocode.pl. pozostaną poufne i w odpowiedni sposób zabezpieczone.
 5. Złożenie zamówienia w „Sklepie internetowym Phytocode” oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia przez Klienta zamówienia.
 6. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką faktury VAT.
 7. W razie wątpliwości poczytuje się, że umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem, a właścicielem „Sklepu internetowego Phytocode” z chwilą potwierdzenia przez Klienta zamówienia, o którym mowa w punkcie I ust. 6-11 niniejszego Regulaminu.
 8. Prawem właściwym dla umowy sprzedaży towarów pomiędzy „Sklepem internetowym Phytocode”, a Klientem jest prawo polskie, w szczególności przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827)
 9. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy według zasad ogólnych.
 10. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1/12/2015 roku.

O nas

logo

Phytocode jest bułgarską marką kosmetyków naturalnych, która wprowadza nowatorskie metody tworzenia wyrobów kosmetycznych.